ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Има за цел изследване на принципите за тълкуване на Библията. Обръща се особено внимание на специфични проблеми свързани с различните литературни жанрове в Библията. Ще се дискутират примери от тези принципи за всеки един от жанровете. Предвижда се и практична опитност в тълкуването и херменевтика.